ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг у сфері освіти
Цей Договір встановлює умови та порядок надання освітніх послуг на сайті www.ambasadorro.com.ua (надалі – Сайт) та є публічною офертою фізичної особи – підприємця Кулікової Ольги Сергіївни, зареєстрованої в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ІПН – 3395504963, надалі – Виконавець), з одного боку, для будь-якої особи, яка прийняла (акцептувала) цю пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку (далі разом — Сторони), укласти наявний Договір (далі — Договір). Згідно зі ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов Договору вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України подання заявки/авторизація на Сайті є акцептом цієї оферти, що прирівнюється до укладення цього публічного Договору на умовах, наведених нижче.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з перелічених далі дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

- факт реєстрації Замовника на Сайті Виконавця та/або оформлення Замовлення Послуг Виконавця на Сайті;

- оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, що визначені цим Договором та на відповідних сторінках Сайту Виконавця.

1.5. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору і цін на Послуги.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

1.7. Доступ до інформаційних та інших матеріалів, розміщених в особистому кабінеті Замовника, відповідно до цього Договору надається до дати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (основної сесія), встановленої Міністерством освіти і науки на рік укладання Договору.2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті.

«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – послуга чи кілька інформаційно-консультативних навчальних послуг, які надає Виконавець під час здійснення навчальних заходів, що зазначені Виконавцем на його Сайті (щодо навчання з української мови та літератури, підготовки до навчальних іспитів, зовнішнього незалежного оцінювання).

«Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

«Персональні дані» — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яку ідентифіковано чи може бути коректно ідентифіковано.3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов'язується на умовах та в порядку, що визначені цим Договором, надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов'язується на умовах та в порядку, що визначені цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на провадження діяльності у сфері надання навчальних послуг відповідно до вимог чинного законодавства України.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язаний:
- виконувати умови цього Договору;
- надати Замовнику Послуги належної якості;
- надавати Замовнику повну інформацію про Послуги та умови їх отримання.

4.2. Виконавець має право:
- призупинити надання послуг за цим Договором в односторонньому порядку у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
- вносити зміни в цей Договір в односторонньому порядку;
- залучати для виконання Послуг інших осіб;
- інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

4.3. Замовник зобов'язаний:
- дотримуватися всіх умов та вимог цього Договору;
- ознайомитися з інформацією про Послуги Виконавця;
- отримувати оплачені Послуги в особистому кабінеті на Сайті чи іншим узгодженим із Виконавцем способом;
- оплатити Послуги Виконавця.

4.4. Замовник має право:
- вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору;
- замовляти Послуги у Виконавця;
- отримати повну інформацію щодо Послуг Виконавця та їхньої ціни.

5. Вартість послуг, порядок та умови розрахунків

5.1. Ціна Послуг визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Сайту.

5.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

5.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:
- перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця;
- або за допомогою інших платіжних засобів, якщо вони зазначені на Сайті Виконавця.

5.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.5. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, комісія банку тощо).


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6.4. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

7.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. У цьому договорі викладено всі умови, погоджені Сторонами стосовно його предмета, і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.

8.2. Недійсність, незаконність або непридатність до звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.

8.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

8.4. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

8.5.
З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися що: усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання цього Договору, охороняються авторським правом; на всі об'єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об'єктів у повному обсязі належать Виконавцю.

8.6. Виконавець забороняє розповсюдження Замовником усіх навчальних, ілюстраційних, методологічних матеріалів у будь-якому вигляді, в т.ч., але не виключно записом на електронні, магнітні пристрої та завантаження до мережі Інтернет, передання посилання на матеріали третім особам.

8.7. Інформація, що надається Замовником, є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

8.8. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

8.9. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

8.10. Договір є публічним і діє до його припинення у порядку, встановленому цим Договором. Сторони погодили, що дія цього Договору триває до дня ЗНО з відповідного предмету поточного навчального року. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Кулікова Ольга Сергіївна
Місцезнаходження: м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 3395504963
Банківські реквізити: UA523515330000026000052113113
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
E-mail: olha.str@gmail.com

Made on
Tilda